YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tại sao nói ý thức xã hội lý luận có trình độ cao hơn ý thức xã hội thông thường?

  • A. Ý thức xã hội lý luận được thể chế hóa ở dạng văn bản pháp qui.
  • B. Ý thức xã hội lý luận do những nhà tư tưởng có trình độ cao xây dựng nên.
  • C. Ở chỗ nó có khả năng phản ánh hiện thực xã hội khách quan một cách khái quát, sâu sắc và chính xác, vạch ra các mối liên hệ bản chất của các quá trình xã hội.
  • D. Cả ba quan hệ trên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA