• Câu hỏi:

  Tác phẩm nào được xem là văn kiện có tính chất cương lĩnh đầu tiên của chủ nghĩa Mác?

  • A. Bản thảo kinh tế - triết học năm 1844.
  • B. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản.
  • C. Hệ tư tưởng Đức.
  • D. Gia đình thần thánh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

 

 

CÂU HỎI KHÁC