AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Quan điểm của CNDV về mặt thứ nhất của vấn đề cơ bản của triết học?

  • A. Vật chất có trước, ý thức có sau, vật chất quyết định ý thức.
  • B. Ý thức có trước, sinh ra và quyết định vật chất.
  • C. Không thể xác định vật chất và ý thức cái nào có trước cái nào, cái nào sinh ra cái nào và quyết định cái nào.
  • D. Vật chất và ý thức cùng xuất hiện đồng thời và có sự tác động qua lại ngang nhau.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>