YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong đấu tranh giai cấp, giai cấp nào sẽ là lực lượng lãnh đạo cách mạng?

  • A. Giai cấp bị bóc lột trong quan hệ sản xuất thống trị
  • B. Giai cấp đại diện cho quyền lợi chính trị của xã hội
  • C. Giai cấp đại diện cho quan hệ chính trị tiến bộ
  • D. Giai cấp đối lập với giai cấp thống trị, thống nhất quyền lợi với giai cấp bị trị và đại diện cho phương thức sản xuất tiến bộ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA