• Câu hỏi:

  Vai trò của lãnh tụ đối với phong trào của quần chúng nhân dân?

  • A. Thúc đẩy hoặc kìm hãm sự tiến bộ của xã hội.
  • B. Là người sáng lập ra các tổ chức chính trị, xã hội và là linh hồn của các tổ chức đó.
  • C. Lãnh tụ của mỗi thời đại chỉ có thể hoàn thành những nhiệm vụ đặt ra của thời đại đó.
  • D. Bao gồm ba đáp án trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

 

 

CÂU HỎI KHÁC