YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Yếu tố nào được xác định là thực thể của giá trị hàng hóa?

  • A. Lao động cụ thể 
  • B. Lao động phức tạp
  • C. Lao động giản đơn
  • D. Lao động trừu tượng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA