YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, khái niệm nào dùng để chỉ  lực lượng sản xuất cơ bản của xã hội, trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất, là cơ sở của sự tồn tại và phát triển của xã hội. Là động lực cơ bản của mọi cuộc cách mạng xã hội và là người sáng tạo ra những giá trị văn hóa tinh thần cho xã hội?

  • A. Quần chúng nhân dân.
  • B. Lãnh tụ
  • C. Vĩ nhân.
  • D. Bao gồm ba đáp án trên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA