YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Theo quan điểm của triết học Mác -Lênin, Ý thức chính trị là gì?

  • A. Ý thức về quan hệ chính trị, kinh tế, xã hội giữa các giai cấp dân tộc và nhà nước.
  • B. Biểu hiện thái độ của các giai cấp đối với quyền lực của nhà nước.
  • C. Biểu hiện tập trung trực tiếp lợi ích giai cấp
  • D. Cả ba đáp án trên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA