YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Thước đo lượng giá trị của hàng hóa là:

  • A. Đại lượng  cố định
  • B. Thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa
  • C. Mức hao phí lao động xã hội trung bình để sản xuất ra hàng hóa
  • D. Cả 3 câu trên 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA