AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Luận điểm của Lênin về khả năng thắng lợi của CNXH bắt đầu ở một số nước, thậm chí ở một nước riêng rẽ được rút ra từ sự phân tích quy luật nào?

  • A. Qui luật về kinh tế thị trường XHCN.
  • B. Qui luật về sự phát triển không đồng đều của các nước tư bản chủ nghĩa
  • C. Qui luật về cạnh tranh quốc tế
  • D. Cả ba đáp án trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>