• Câu hỏi:

  Trong xã hội có đối kháng giai cấp, có những giai cấp cơ bản nào? 

  • A. Giai cấp thống trị, giai cấp bị trị, các giai cấp khác và các tầng lớp trung gian.
  • B. Các giai cấp và tầng lớp trung gian.
  • C. Giai cấp thống trị và giai cấp bị trị.
  • D. Bao gồm ba đáp án trên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

 

 

CÂU HỎI KHÁC