• Câu hỏi:

  Vai trò của CNDVBC?

  • A. Đã cung cấp công cụ vĩ đại cho hoạt động nhận thức khoa học và thực tiễn cách mạng.
  • B. Sáng tạo ra một khuynh hướng triết học.
  • C. Đấu tranh chống thần học.
  • D. Tạo nên tiếng tăm cho C.Mác

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

 

 

CÂU HỎI KHÁC