YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Theo quan điểm của triết học Mác -Lênin , trong thời đại ngày nay, hình thái ý thức xã hội nào có sự tác động mạnh mẽ và sâu sắc đối với các hình thái ý thức xã hội khác?

  • A. Khoa học.
  • B. Đạo đức và tôn giáo
  • C. Chính trị và pháp quyền
  • D. Nghệ thuật.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA