YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong lịch sử, chủ nghĩa duy tâm có hình thức cơ bản nào?

  • A. Chủ nghĩa hoài nghi và thuyết bất khả tri
  • B. Chủ nghĩa duy tâm chủ quan và chủ nghĩa duy tâm khách quan.
  • C. Chủ nghĩa duy linh và thần học.
  • D. Chủ nghĩa thực chứng và chủ nghĩa thực dụng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA