• Câu hỏi:

  Nguồn gốc ra đời của nhà nước? 

  • A. Để điều hoà mâu thuẫn giai cấp
  • B. Do mâu thuẫn giai cấp không thể điều hoà được
  • C. Nhà nước ra đời để quản lý xã hội
  • D. Cả ba đáp án trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

 

 

CÂU HỎI KHÁC