YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Sự tác động của ý thức chính trị và pháp quyền đối với các hình thái ý thức xã hội khác và với tồn tại xã hội thông qua quyền lực nào?

  • A. Sức mạnh của sự tuyên truyền.
  • B. Quyền lực của nhà nước.
  • C. Quyền lực của kinh tế.
  • D. Quyền lực của người đứng đầu nhà nước.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA