• Câu hỏi:

  Sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu là?

  • A. Là sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội hiện thực
  • B. Sự sụp đổ của một mô hình của chủ nghĩa xã hội trong quá trình đi tới mục tiêu xã hội chủ nghĩa.
  • C. Là sự sụp đổ của chủ nghĩa Mác - Lênin.
  • D. Cả ba đáp án đều sai.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

 

 

CÂU HỎI KHÁC