• Câu hỏi:

  Kinh tế hàng hóa phát triển qua các giai đoạn:

  • A. Kinh tế hàng hóa giản đơn, kinh tế thị trường hiện đại 
  • B. Kinh tế  thị trường hỗn hợp, kinh tế thị trường tự do
  • C. Kinh tế hàng hóa giản đơn, kinh tế thị trường tự do
  • D. Kinh tế hàng hóa giản đơn, kinh tế thị trường  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

 

 

CÂU HỎI KHÁC