YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Yếu tố làm  giá trị của 1 đơn vị sản phẩm giảm:

  • A. Thay đổi cách thức quản lý
  • B. Thay đổi công cụ lao động
  • C. Người lao động bỏ nhiều sức lao động hơn trước
  • D. Nâng cao trình độ người lao động

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA