• Câu hỏi:

  Sự khẳng định: mọi sự vật, hiện tượng chỉ là “phức hợp những cảm giác” của cá nhân là quan điểm của trường phái triết học nào? 

  • A. Chủ nghĩa duy tâm chủ quan.
  • B. Chủ nghĩa duy lý trí
  • C. Chủ nghĩa duy vật duy cảm
  • D. Cả ba đáp án trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

 

 

CÂU HỎI KHÁC