YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Sự kiện xã hội nào lần đầu tiên đã chứng minh tính hiện thực của chủ nghĩa Mác - Lênin trong lịch sử?

  • A. Tháng Mười Nga năm 1917.
  • B. Công xã Pa-ri
  • C. Cách mạng tháng tám 1945 ở Việt Nam.
  • D. Chiến tranh thế giới lần thứ II.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA