YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Quan điểm tiến bộ và cách mạng nhất của chủ nghĩa Mác-Lênin về vấn đề con người là?

  • A. Giải thích được nguồn gốc tự nhiên và xã hội của con người dưới ánh sáng khoa học
  • B. Mô tả được quá trình hoạt động sống và lao động sản xuất của con người theo tinh thần của chủ nghĩa duy vật.
  • C. Đưa ra được học thuyết cách mạng và triệt để về đấu tranh giải phóng con người.
  • D. Giải thích được một cách khoa học nguồn gốc của ý thức của con người.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  VDOC

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 246_1599883038.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 405_1600325774.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-09-17 13:56:00
      [banner_enddate] => 2020-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)