• Câu hỏi:

  Quan điểm tiến bộ và cách mạng nhất của chủ nghĩa Mác-Lênin về vấn đề con người là?

  • A. Giải thích được nguồn gốc tự nhiên và xã hội của con người dưới ánh sáng khoa học
  • B. Mô tả được quá trình hoạt động sống và lao động sản xuất của con người theo tinh thần của chủ nghĩa duy vật.
  • C. Đưa ra được học thuyết cách mạng và triệt để về đấu tranh giải phóng con người.
  • D. Giải thích được một cách khoa học nguồn gốc của ý thức của con người.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

 

 

CÂU HỎI KHÁC