AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Theo quan điểm của triết học Mác -Lênin , hình thái ý thức nào là những quan niệm xuất hiện trong những mối quan hệ giữa người với người trong xã hội: về thiện- ác, tốt- xấu, lương tâm, trách nhiệm, công bằng, hạnh phúc… Và các qui tắc đánh giá, điều chỉnh hành vi ứng xử giữa các cá nhân với nhau và với xã hội?

  • A. Chính  trị.
  • B. Pháp quyền.
  • C. Đạo đức.
  • D. Bao gồm các đáp án trên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>