YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Về cơ bản, ý thức pháp quyền phản ánh trực tiếp yếu tố gì của đời sống xã hội?

  • A. Quan hệ sản xuất
  • B. Chính trị
  • C. Đạo đức
  • D. Triết học

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA