YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tác phẩm là quan trọng và điển hình nhất của chủ nghĩa Mác trong giai đoạn 1848 – 1895?

  • A. Chống Duy-rinh
  • B. Biện chứng của tự nhiên
  • C. Bộ Tư bản
  • D. Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của nhà nước

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA