YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác giai đoạn 1842 – 1844:

  • A. Kế tục triết học Hê-ghen.
  • B. Phê phán các thành tựu triết học của nhân loại.
  • C. Sự chuyển biến về tư tưởng từ chủ nghĩa duy tâm và dân chủ cách mạng sang chủ nghĩa duy vật và cộng sản chủ nghĩa.
  • D. Phê phán tôn giáo.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA