YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân cơ bản của cách mạng xã hội?

  • A. Mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất
  • B. Mâu thuẫn giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng
  • C. Mâu thuẫn giữa giai cấp thống trị và giai cấp bị trị
  • D. Cả ba đáp án trên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA