AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về lãnh tụ là:

  • A. Những cá nhân kiệt xuất có sự gắn bó với quần chúng nhân dân.
  • B. Những cá nhân kiệt xuất được quần chúng tín nhiệm.
  • C. Những cá nhân kiệt xuất tự nguyện hy sinh bản thân mình vì lợi ích của quần chúng nhân dân.
  • D. Bao gồm ba đáp án trên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA