YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đồng nhất vật chất với các sự vật hiện tượng cụ thể. Hạn chế đó tất yếu dẫn đến quan điểm duy vật nửa vời, không triệt để: khi giải quyết những vấn đề tự nhiên, các nhà duy vật đứng trên quan điểm duy vật, nhưng khi giải quyết những vấn đề về xã hội họ đã “trượt” sang quan điểm duy tâm. Đó là nhận xét về trường phái triết học nào?

  • A. Chủ nghĩa duy tâm
  • B. Chủ nghĩa hoài nghi.
  • C. Chủ nghĩa duy vật siêu hình
  • D. Chủ nghĩa tương đối.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA