YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  CNXH nghiên cứu vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo dưới góc độ nào?

  • A. Góc độ chính trị - XH     
  • B. Tâm linh - XH
  • C. Hình thái ý thức XH
  • D. Cả a, b và c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA