ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 3.48 trang 166 SBT Hình học 10

Giải bài 3.48 tr 166 SBT Hình học 10

Cho đường tròn (C): x+ y2 - 6x + 4y - 12 = 0

a) Tìm tọa độ tâm I và bán kính của đường tròn (C);

b) Viết phương trình tiếp tuyến của đườn tròn (C) biết rằng tiếp tuyến song song với đường thẳng d: 5x + 12y + 2012 = 0.

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) (C) có tâm I(3;-1) và R = 5.

b) Tiếp tuyến Δ song song với d ⇒ Δ: 5x + 12y + c = 0 (c ≠ 2012)

Δ tiếp xúc với (C) ⇔ d(I, Δ) = R

\(\begin{array}{l}
 \Leftrightarrow \frac{{\left| {5.3 + 12.\left( { - 2} \right) + c} \right|}}{{\sqrt {{5^2} + {{12}^2}} }} = 5\\
 \Leftrightarrow \left| {c - 9} \right| = 65\\
 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
c = 74\\
c =  - 56
\end{array} \right.
\end{array}\)

Vậy Δ: 5x + 12y + 74 = 0 hoặc Δ: 5x + 12y - 56 = 0

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.48 trang 166 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1