ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 3.51 trang 166 SBT Hình học 10

Giải bài 3.51 tr 166 SBT Hình học 10

Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC cân tại A có A(-1;4) và các đỉnh B, C thuộc đường thẳng Δ: x - y - 4 = 0.

a) Tính khoảng cách từ A đến đường thẳng Δ.

b) Xác định tọa độ các điểm B và C, biết diện tích tam giác ABC bằng 18.

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Giải sách bài tập Toán 10 | Giải sbt Toán 10

a) Gọi H là hình chiếu của A trên Δ, suy ra H là trung điểm BC.

\(AH = d\left( {A;BC} \right) = \frac{9}{{\sqrt 2 }}\)

b) 

\(\begin{array}{l}
BC = \frac{{2{S_{ABC}}}}{{AH}} = 4\sqrt 2 \\
AB = AC = \sqrt {A{H^2} + \frac{{B{C^2}}}{4}}  = \sqrt {\frac{{97}}{2}} 
\end{array}\)

Tọa độ điểm B và C là nghiệm của hệ:

\(\left\{ \begin{array}{l}
{\left( {x + 1} \right)^2} + {\left( {y - 4} \right)^2} = \frac{{97}}{2}\\
x - y - 4 = 0
\end{array} \right.\)

Giải hệ phương trình ta được \(\left( {x;y} \right) = \left( {\frac{{11}}{2};\frac{3}{2}} \right)\) hoặc \(\left( {x;y} \right) = \left( {\frac{3}{2};\frac{{ - 5}}{2}} \right)\)

Vậy \(B\left( {\frac{{11}}{2};\frac{3}{2}} \right),C\left( {\frac{3}{2};\frac{{ - 5}}{2}} \right)\) hoặc \(B\left( {\frac{3}{2};\frac{{ - 5}}{2}} \right),C\left( {\frac{{11}}{2};\frac{3}{2}} \right)\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.51 trang 166 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1