Bài tập 1 trang 93 SGK Hình học 10

Giải bài 1 tr 93 SGK Hình học 10

Cho hình chữ nhật ABCD. Biết các đỉnh A(5; 1), C(0; 6) và phương trình CD: x + 2y -12 = 0. Tìm phương trình đường thẳng chứa các cạnh còn lại.

Hướng dẫn giải chi tiết

* Vì ABCD là hình chữ nhật nên AB//CD

AB có phương trình x + 2y + m = 0

Mà A(5;1)\( \in AB\) nên 5+2+m=0⇔m=-7

Vậy AB có phương trình x+2y-7=0

* Vì \(AD \bot AB\) nên \(\overrightarrow n  = \left( {2; - 1} \right)\) là VTCP của AB đồng thời là VTPT của AD

Mà \(A \in AD\) nên phương trình đường thẳng AD là:

2(x-5)-(y-1)⇔2x-y-9=0

* Vì BC//AD nên BC có phương trình: 2x-y+n=0

Mà \(C \in BC\) nên -6+n=0⇔n=6

Vậy CB có phương trình 2x-y+6=0

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 93 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ