ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 1 trang 120 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 1 trang 120 SGK Hình học 10 NC

Đường thẳng \(2x + y - 1 = 0\) có vectơ pháp tuyến là vectơ nào?

(A) \({\vec n = \left( {2; - 1} \right)}\)

(B) \({\vec n = \left( {1; - 1} \right)}\)

(C) \({\vec n = \left( {2;1} \right)}\)

(D) \({\vec n = \left( { - 1;2} \right)}\)

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Đường thẳng 2x+y−1 = 0 có vectơ pháp tuyến là \(\vec n = (2;1)\)

Chọn (C).

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 120 SGK Hình học 10 NC HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1