ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 3.79 trang 170 SBT Hình học 10

Giải bài 3.79 tr 170 SBT Hình học 10

Cho hai đường tròn:

    (C1): x2 + y2 + 2x - 6y + 6 = 0

    (C2): x2 + y2 - 4x + 2y - 4 = 0

Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

A. (C1) cắt (C2).

B. (C1) không có điểm chung với (C2).

C. (C1) tiếp xúc trong với (C2).

D. (C1) tiếp xúc ngoài với (C2).

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

(C1) có tâm I1(-1;3) và bán kính R1 = 2.

(C2) có tâm I2(2; -1) và bán kính R= 3.

Ta có I1I2 = R+ R2. Vậy (C1) tiếp xúc ngoài với (C2).

Đáp án: D

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.79 trang 170 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1