ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 6 trang 121 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 6 trang 121 SGK Hình học 10 NC

Đường thẳng nào song song với đường thẳng x−3y+4 = 0?

(A) \(\left\{ \begin{array}{l}
x = 1 + t\\
y = 2 + 3t
\end{array} \right.\)

(B) \(\left\{ \begin{array}{l}
x = 1 - t\\
y = 2 + 3t
\end{array} \right.\)

(C) \(\left\{ \begin{array}{l}
x = 1 - 3t\\
y = 2 + t
\end{array} \right.\)

(D) \(\left\{ \begin{array}{l}
x = 1 - 3t\\
y = 2 - t
\end{array} \right.\)

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Đường thẳng x−3y+4 = 0x3y+4=0 có vec tơ chỉ phương là \(\overrightarrow u  = \left( {3;1} \right)\)

Chọn (D).

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 121 SGK Hình học 10 NC HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1