ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 3.76 trang 170 SBT Hình học 10

Giải bài 3.76 tr 170 SBT Hình học 10

Phương trình nào trong các phương trình sau đây không là phương trình đường tròn?

A. x+ y2 - 4 = 0

B. x2 + y- 4x + 4 = 0

C. x2 + y+ 4x - 4y + 4 = 0

D. x+ y- 2x - 2y + 1 = 0

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Phương trình x2 + y2 + x + y + 2 = 0 không là phương trình của đường tròn vì không thỏa mãn điều kiện a2 + b2 – c > 0.

Đáp án: B

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.76 trang 170 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1