ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 8 trang 121 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 8 trang 121 SGK Hình học 10 NC

Đường thẳng nào vuông góc với đường thẳng 4x−3y+1 = 0?

(A) \(\left\{ \begin{array}{l}
x = 4t\\
y =  - 3 - 3t
\end{array} \right.\)

(B) \(\left\{ \begin{array}{l}
x = 4t\\
y =  - 3 + 3t
\end{array} \right.\)

(C) \(\left\{ \begin{array}{l}
x =  - 4t\\
y =  - 3 - 3t
\end{array} \right.\)

(D) \(\left\{ \begin{array}{l}
x = 8t\\
y =  - 3 + t
\end{array} \right.\)

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Vec tơ pháp tuyến của đường thẳng 4x−3y+1 = 0 là \(\vec n = (4; - 3)\).

Chọn (A).

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 121 SGK Hình học 10 NC HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1