ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 20 trang 123 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 20 trang 123 SGK Hình học 10 NC

Cặp đường thẳng nào là các đường chuẩn của hypebol \(\frac{{{x^2}}}{{{q^2}}} - \frac{{{y^2}}}{{{p^2}}} = 1\)?

(A) \({x =  \pm \frac{p}{q}}\)

(B) \({x =  \pm \frac{q}{p}}\)

(C) \({x =  \pm \frac{{{q^2}}}{{\sqrt {{q^2} + {p^2}} }}}\)

(D) \({x =  \pm \frac{{{p^2}}}{{\sqrt {{q^2} + {p^2}} }}}\)

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Ta có: 

\(\begin{array}{l}
a = p,b = q\\
c = \sqrt {{a^2} + {b^2}}  = \sqrt {{p^2} + {q^2}} 
\end{array}\)

Phương trình đường chuẩn của hypebol là:

\(x =  \pm \frac{a}{e} =  \pm \frac{{{a^2}}}{c} =  \pm \frac{{{p^2}}}{{\sqrt {{p^2} + {q^2}} }}\)

Chọn (D).

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 20 trang 123 SGK Hình học 10 NC HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1