ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 3.74 trang 169 SBT Hình học 10

Giải bài 3.74 tr 169 SBT Hình học 10

Góc giữa hai đường thẳng: Δ1: x + 2y + 4 = 0 và Δ2: x - 3y + 6 = 0

A. 30ο          B. 60ο          C. 45ο          D. 23ο12'

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

\(\begin{array}{l}
\cos \left( {\widehat {{\Delta _1},{\Delta _2}}} \right) = \frac{{\left| {\overrightarrow {{n_1}} .\overrightarrow {{n_2}} } \right|}}{{\left| {\overrightarrow {{n_1}} } \right|.\left| {\overrightarrow {{n_2}} } \right|}} = \frac{{\left| {1.1 + 2.\left( { - 3} \right)} \right|}}{{\sqrt {{1^2} + {2^2}} .\sqrt {{1^2} + {{\left( { - 3} \right)}^2}} }} = \frac{{\sqrt 2 }}{2}\\
 \Rightarrow \left( {\widehat {{\Delta _1},{\Delta _2}}} \right) = {45^0}
\end{array}\)

Đáp án C

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.74 trang 169 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1