ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 22 trang 123 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 22 trang 123 SGK Hình học 10 NC

Điểm nào là tiêu điểm của parabol \({y^2} = 5x?\)

(A) \({F\left( {5;0} \right)}\)

(B) \({F\left( {\frac{5}{2};0} \right)}\)

(C) \({F\left( { \pm \frac{5}{4};0} \right)}\)

(D) \({F\left( {\frac{5}{4};0} \right)}\)

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Ta có \(p = \frac{5}{2}\)

Tiêu điểm của parabol là \(F\left( {\frac{5}{4};0} \right)\)

Chọn (D).

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 22 trang 123 SGK Hình học 10 NC HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1