ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 8 trang 93 SGK Hình học 10

Giải bài 8 tr 93 SGK Hình học 10

Tìm góc giữa hai đường thẳng \({\Delta _1}\) và \({\Delta _2}\) trong các trường hợp sau:

a) \({\Delta _1}:2x + y - 4 = 0,{\Delta _2}:5x - 2y + 3 = 0\)

b) \({\Delta _1}:y =  - 2x + 4,{\Delta _2}:y = \frac{1}{2}x + \frac{3}{2}\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) Ta có: \({\Delta _1}\) có \(\overrightarrow {{n_1}}  = \left( {2;1} \right)\), \({\Delta _2}\) có \(\overrightarrow {{n_2}}  = \left( {5; - 2} \right)\)

\(cos\widehat {\left( {{\Delta _1},{\Delta _2}} \right)} = \frac{{\left| {\overrightarrow {{n_1}} .\overrightarrow {{n_2}} } \right|}}{{\left| {\overrightarrow {{n_1}} } \right|.\left| {\overrightarrow {{n_2}} } \right|}} = \frac{{\left| {2.5 - 2.1} \right|}}{{\sqrt 5 .\sqrt {29} }} = \frac{8}{{\sqrt {145} }}\)

\( \Rightarrow \widehat {\left( {{\Delta _1},{\Delta _2}} \right)} = {48^0}21'59''\)

b) Ta có: \({\Delta _1}\) có k1=-2 , \({\Delta _2}\) có k2=1/2

Mà k1k2=-1 nên \({\Delta _1} \bot {\Delta _2}\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 93 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1