ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 3.91 trang 171 SBT Hình học 10

Giải bài 3.91 tr 171 SBT Hình học 10

Với giá trị nào của m thì đường thẳng Δ: \(\frac{{\sqrt 2 }}{2}x - \frac{{\sqrt 2 }}{2}y + m = 0\) tiếp xúc với đường tròn x2 + y2 = 1?

A. m = 1                  B. m = 0

C. m = \(\sqrt 2 \)                  D. m = \(\frac{{\sqrt 2 }}{2}\)

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Δ tiếp xúc với đường tròn tâm O bán kính R = 1 ⇔ d(O; Δ) = 1 ⇔ |m| = 1.

Đáp án: A

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.91 trang 171 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1