ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 9 trang 121 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 9 trang 121 SGK Hình học 10 NC

Đường thẳng nào vuông góc với đường thẳng \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
{x =  - 1 + t}\\
{y =  - 1 + 2t}
\end{array}} \right.\)

(A) \({2x + y + 1 = 0}\)

(B) \({x + 2y + 1 = 0}\)

(C) \({4x - 2y + 1 = 0}\)

(D) \({\frac{{x + 1}}{1} = \frac{{y + 1}}{2}}\)

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Đường thẳng \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
{x =  - 1 + t}\\
{y =  - 1 + 2t}
\end{array}} \right.\) có vec tơ chỉ phương là \(\vec u = (1;2)\).

Chọn (B).

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 121 SGK Hình học 10 NC HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1