MOBILEAPP

Bi do's Profile

Bi do

Bi do

01/01/1970

Số câu hỏi 986
Số câu trả lời 190
Điểm 476
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (114)

  • Bi do: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 9 tháng
  • Bi do: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • Bi do: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • Bi do: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • Bi do: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • Bi do: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • Bi do: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Bi do: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Bi do: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Bi do: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm