ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 15 trang 122 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 15 trang 122 SGK Hình học 10 NC

Cho elip có các tiêu điểm F1(−3;0), F2(3;0) và đi qua A(-5, 0). Điểm M(x, y) thuộc elip đã cho có các bán kính qua tiêu là bao nhiêu?

(A) \(M{F_1} = 5 + \frac{3}{5}x,M{F_2} = 5 - \frac{3}{5}x\)

(B) \(M{F_1} = 5 + \frac{4}{5}x,M{F_2} = 5 - \frac{4}{5}x\)

(C) \(M{F_1} = 3 + 5x,M{F_2} =  - 3 - 5x\)

(D) \(M{F_1} = 5 + 4x,M{F_2} = 5 - 4x\)

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Giả sử (E) : \(\frac{{{x^2}}}{{{a^2}}} + \frac{{{y^2}}}{{{b^2}}} = 1\)

\( A( - 5;0) \in (E)\) nên \(25 = {a^2} \Rightarrow a = 5\) 

Tiêu điểm F1(−3;0) nên c = 3.

\(\begin{array}{l}

{r_1} = M{F_1} = a + \frac{{cx}}{a} = 5 + \frac{{3x}}{5};\\

M{F_2} = 5 - \frac{{3x}}{5}

\end{array}\)

Chọn (A).

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15 trang 122 SGK Hình học 10 NC HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1