ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 3.42 trang 165 SBT Hình học 10

Giải bài 3.42 tr 165 SBT Hình học 10

Cho phương trình x2 + y2 - 2mx - 4(m - 2)y + 6 - m = 0 (1)

a) Tìm điều kiện của m để (1) là phương tình của đường tròn, ta kí hiệu là (Cm).

b) Tìm tập hợp các tâm của (Cm) khi m thay đổi.

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) (1) là phương trình của đường tròn khi và chỉ khi:

a+ b2 - c = 0 ⇔ m2 + 4(m - 2)2 - 6 + m > 0

\( \Leftrightarrow 5{m^2} - 15m + 10 > 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
m < 1\\
m > 2
\end{array} \right.\)

b) (Cm) có tâm I(x;y) thỏa mãn:

\(\left\{ \begin{array}{l}
x = m\\
y = 2\left( {m - 2} \right)
\end{array} \right. \Leftrightarrow y = 2x - 4\)

Vậy tập hợp các tâm của (Cm) là một phần của đường thẳng Δ: y = 2x - 4 thỏa mãn điều kiện giới hạn : x < 1 hay x > 2

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.42 trang 165 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

AMBIENT
1=>1