ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 3.73 trang 169 SBT Hình học 10

Giải bài 3.73 tr 169 SBT Hình học 10

Đường tròn (C) có tâm là gốc O(0;0) và tiếp xúc với đường thẳng Δ: 8x + 6y + 100 = 0. Bán kính của đường tròn (C) là:

A. 4          B. 6          C. 8          D. 10

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

\(R = d\left( {O;\Delta } \right) = \frac{{\left| {8.0 + 6.0 + 100} \right|}}{{\sqrt {64 + 36} }} = 10\)

Đáp án d

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.73 trang 169 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1