ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 4 trang 120 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 4 trang 120 SGK Hình học 10 NC

Vectơ nào là vectơ pháp tuyến của đường thẳng có phương trình \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
{x =  - 1 + 2t}\\
{y = 3 - t}
\end{array}} \right.\)?

(A) \({\vec n = \left( {2; - 1} \right)}\)

(B) \({\vec n = \left( { - 1;2} \right)}\)

(C) \({\vec n = \left( {1; - 2} \right)}\)

(D) \({\vec n = \left( {1;2} \right)}\)

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Đường thẳng đã cho có vec tơ chỉ phương \(\vec u = (2; - 1)\) nên có vec tơ pháp tuyến là \(\vec n = (1;2)\).

Chọn (D).

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 120 SGK Hình học 10 NC HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1