ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 3.72 trang 169 SBT Hình học 10

Giải bài 3.72 tr 169 SBT Hình học 10

Đường thẳng đi qua hai điểm A(1;1), B(2;2) có phương trình tham số là:

A. \(\left\{ \begin{array}{l}
x = 1 + t\\
y = 2 + 2t
\end{array} \right.\)

B. \(\left\{ \begin{array}{l}
x = 1 + t\\
y = 1 + 2t
\end{array} \right.\)

C. \(\left\{ \begin{array}{l}
x = 2 + 2t\\
y = 1 + 2t
\end{array} \right.\)

D. \(\left\{ \begin{array}{l}
x = t\\
y = t
\end{array} \right.\)

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Đường thẳng Δ đi qua A(1;1), B(2;2) có vectơ chỉ phương \(\overrightarrow {AB}  = \left( {1;1} \right)\).

Vậy Δ có phương trình tham số : \(\left\{ \begin{array}{l}
x = 1 + t\\
y = 1 + t
\end{array} \right.\)

Điểm O(0;0) thỏa mãn phương trình của Δ (ứng với t = -1). Vậy phương trình tham số của Δ có thể viết là \(\left\{ \begin{array}{l}
x = t\\
y = t
\end{array} \right.\)

Đáp án: D

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.72 trang 169 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1